mini hidrocentrale

MALA HIDROELEKTRANA TEGOŠNICA


Tehničke karakteristike male hidroelektrane Tegošnica

Reka:
Vlasina
Opština:
Crna Trava
Kota gornjeg nivoa vode:
000,00 mnm
Kota donjeg nivoa vode:
000,00 mnm
Neto pad postrojenja:
15,90 m
Prečnik cevovoda pod pritiskom:
DN 1700 mm
Dužina cevovoda pod pritiskom:
1050 m
Instalisani protok:
5 m³/s
Instalisana snaga:
650 kW
Broj i tip turbine:
2, Kaplan
Datum prve sinhronizacije:
mart 2009. godine
Investitor:
Eco Eenergo Group d.o.o.

Mala hidroelektrana (MHE) Tegošnica nalazi se u daljoj gradskoj zoni opštine Crna Trava (oko 25 km severno) u neposrednoj blizini naseljenog mesta Tegošnica, a sama mikrolokacija se nalazi u kanjonu reke Vlasine. Neposredno do mesta lokacije mašinske zgrade MHE urađena je pristupna saobraćajnica, širine 4 m u duzini od 25 m koja ima pristup regionalnoj saobracajnici Leskovac-Crna Trava.

Za MHE Tegošnica predviđeno je da radi paralelno sa električnom mrežom pri čemu se kompletna proizvedena električna energija predaje mreži. Ostrvski ili kombinovani režim rada elektrane nije predviđen i ne postoji lokalna električna mreža koju bi elektrana napajala.

Za MHE Tegošnica je takođe predviđeno da radi u automatskom režimu uz mogućnost ručnog režima rada. Ručni režim rada se koristi samo za ispitivanje odnosno podešavanje elektrane, tokom njenog održavanja ili remonta i eventualno u slučaju kada drugi režimi rada nisu mogući.

Automatski režim rada podrazumeva rad elektrane bez posade. U ovom režimu upravljanje, komandovanje i nadzor elektrane obavlja PLC (programabilni logički kontroler) odnosno računar. Sve funkcije elektrane su potpuno automatizovane i elektrana je u stanju da se prilagodi svakoj novonastaloj situaciji po pitanju dotoka vode u vodnu komoru. Osim toga sistem upavljanja će preduzeti odgovarajuće akcije i odgovarajuće reagovati i u odnosu na svaku novonastalu situaciju u samoj elektrani kao i na situaciju u elektrodistributivnoj mreži na koju je elektrana priključena.

I pored potpuno automatskog režima rada MHE bez posade, a u cilju dugotrajnog ispravnog rada elektrane, neophodno je organizovati i odgovarajuće održavanje elektrane (periodični pregledi, čišćenja, podmazivanje, remonti itd.). Radi zadovoljenja ovih potreba potrebno je angažovati izvestan broj odgovarajuće stručno osposobljenih lica.

Kompanija Hidro-Tan je na poslovima izgradnje MHE Tegošnica bila angažovana na sledećim poslovima:

  • Projektovanje,
  • Građevinski radovi,
  • Elektro radovi,
  • Puštanje u pogon i ekploatacija elektrane